Làm thế nào để có được Microsoft chứng nhận trong Kinh doanh thông minh?

Thu nhập một MCSE: Kinh doanh thông minh certification will qualify for a position as a BI and reporting engineer. Nó cho thấy chủ nhân của bạn hoặc sử dụng lao động tiềm năng mà bạn có kỹ thuật competant lúc sử dụng Business Intelligence Software Công cụ.

Để có được trình độ chuyên môn MCSE trong Kinh doanh thông minh đòi hỏi để vượt qua 5 các kỳ thi.

Các kỳ thi yêu cầu như sau:

Không thi Tiêu đề
70-461 Truy vấn Microsoft SQL Server 2012 Books
70-462 Administering Microsoft SQL Server 2012 Cơ sở dữ liệu Books
70-463 Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012 Books

Sau khi hoàn thành trên 3 kỳ thi bạn sẽ kiếm được một giải pháp Microsoft Certified Associate (MCSA): SQL Server 2012 cấp giấy chứng nhận

70-466 Thực hiện mô hình dữ liệu và báo cáo với Microsoft SQL Server
70-467 Giải pháp thiết kế Kinh doanh thông minh với Microsoft SQL Server

Số câu hỏi: 45-55 Khoảng.
Điểm qua: 700
The passing score does not mean a pass mark of 70%. The pass mark percentage varies from exam to exam depending on the questions given and therefore can be less than or more than 70%. There is no penalty for incorrect answers.
Thời gian: 120 phút

Gửi phản hồi