Како да се качи img датотеки во VirtualBox?

If you are trying to mount an img file in a виртуелната машина inside of VirtualBox in a CD/DVD drive then you may get the following error.

How to use img files in VirtualBox error

Едноставно се наоѓа датотека во управување со датотеки и промена на продолжување од .img да .iso. Go to VirtualBox and then mount the file onto the CD/DVD drive as normal.

Една мисла на "Како да се качи img датотеки во VirtualBox?

  1. 简直瞬间解决我的烦恼

Напишете коментар