ટાઇપ કરવા માટે કેવી રીતે GBP પાઉન્ડ ચિહ્ન (£) યુએસ કીબોર્ડ મદદથી, Windows માં 8 અને Windows 8.1?

એક યુએસ કીબોર્ડ લેઆઉટ પર કોઈ £ કી છે. ક્રમમાં પ્રતીક મેળવવા માટે તે કેટલીક ચાવીરૂપ સંયોજનો દબાવો કરવા માટે જરૂરી છે.

£ પ્રતીક સ્ક્રીન પર ટાઇપ વિચાર, નીચેની કરવું:

દબાવી રાખો ALT કી અને પ્રકાર 0 1 6 3

નૉૅધ: ઉપર ફક્ત NUM સાથે તાળું નંબર પેડ કીઓ વાપરી રહ્યા કામ કરશે.

2 "પર વિચારોટાઇપ કરવા માટે કેવી રીતે GBP પાઉન્ડ ચિહ્ન (£) યુએસ કીબોર્ડ મદદથી, Windows માં 8 અને Windows 8.1?

  1. Nikola

    No this does not work, I get: ú Any other suggestions?

  2. Nikola

    Ignore my comment!

એક જવાબ છોડો