கற்பனையாக்கப்பெட்டியை உள்ள நன்றி கோப்புகள் ஏற்ற எப்படி?

If you are trying to mount an img file in a மெய்நிகர் இயந்திரம் inside of கற்பனையாக்கப்பெட்டியை in a CD/DVD drive then you may get the following error.

How to use img files in VirtualBox error

வெறுமனே கோப்பு மேலாளர் கோப்பு அமைந்துள்ள .iso க்கு .img இருந்து நீட்டிப்பு மாற்ற. Go to கற்பனையாக்கப்பெட்டியை and then mount the file onto the CD/DVD drive as normal.

ஒன் "நினைத்தேன்கற்பனையாக்கப்பெட்டியை உள்ள நன்றி கோப்புகள் ஏற்ற எப்படி?

  1. 简直瞬间解决我的烦恼

ஒரு பதில் விடவும்