ವರ್ಚುವಲ್ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರಲ್ಲಿ img ಕಡತಗಳನ್ನು ಆರೋಹಿಸಲು ಹೇಗೆ?

If you are trying to mount an img file in a ವರ್ಚುವಲ್ ಯಂತ್ರ inside of ವರ್ಚುವಲ್ಬಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು in a CD/DVD drive then you may get the following error.

How to use img files in VirtualBox error

ಕೇವಲ ಕಡತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕದಲ್ಲಿನ ಕಡತ ಇದೆ ಮತ್ತು .ISO ಗೆ .img ವಿಸ್ತರಣೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು. Go to VirtualBox and then mount the file onto the CD/DVD drive as normal.