ឆ្នោត​ជាតិ​ចក្រភព​អង់គ្លេស​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ (ឡុ) ឬ​សំបុត្រ​លាន​អឺ​រ៉ូ

ធ្លាប់​ចង់​បាន​សំបុត្រ Lotto ឆ្នោត​ចក្រភព​អង់គ្លេស​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ?

There is a តំបន់​ប​ណ្តា​ញ that gives you free lottery tickets. You can choose to get upto 2 សំបុត្រ​ឆ្នោត​ចក្រភព​អង់គ្លេស​ឬ 2 លាន​អឺ​រ៉ូ tickets a week without paying for them.

To get the free lottery tickets you have to search the web. Instead of using a search engine like Google, អ្នក​ត្រូវ​តែ​ស្វែង​រក​ការ​ប្រើ​ម៉ាស៊ីន​ស្វែងរក​នៃ​គេហទំព័រ, ដែល​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ឱ្យ​នៅ​ចក្រភព​អង់គ្លេស​ឆ្នោត​ជាតិ / Euro Millions tickets. Once you have made 25 searches you will be give one free ticket. Make another 25 searches and you get another ticket.

free-uk-lotto-lottery-euro-millions-tickets

តំបន់​ប​ណ្តា​ញ​នេះ​ក៏​បាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អ្នក​ជ្រើស​ថា​តើ​អ្នក​ចង់​បាន​សំបុត្រ Lotto ឆ្នោត​ចក្រភព​អង់គ្លេស​ឬ​អឺ​រ៉ូ​សំបុត្រ​រាប់​លាន​នាក់​ហើយ​វា​ក៏​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អ្នក​ជ្រើស​នៅ​លើ​ថ្ងៃ​ដែល​អ្នក​ចង់​លេង.

ម៉ាស៊ីន​ស្វែងរក​គឺ​ជា​ការ​ល្អ​ណាស់​វា​ជា​ការ​ប្រើ​ម៉ាស៊ីន​ស្វែងរក​របស់​ក្រុមហ៊ុន Yahoo.

សូម​ចុច​ទីនេះ​ដើម្បី​ចាប់​ផ្តើ​ម

ទុក​ឱ្យ​ឆ្លើយ​តប​មួយ