តើ​ធ្វើ​ដូចម្តេច​ដើម្បី​ម៉ោន​ឯកសារ​ដែល​បាន img ក្នុង​របស់ VirtualBox?

If you are trying to mount an img file in a ម៉ាស៊ីននិម្មិត inside of របស់ VirtualBox in a CD/DVD drive then you may get the following error.

How to use img files in VirtualBox error

ដែល​មាន​ទីតាំង​ស្ថិតនៅ​គ្រាន់​តែ​ឯកសារ​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​គ្រប់គ្រង​ឯកសារ​និង​ការ​ផ្លាស់​ប្តូ​រ​ផ្នែក​បន្ថែម​ដែល​បាន​មក​ពី .img ទៅ .ISO. Go to VirtualBox and then mount the file onto the CD/DVD drive as normal.