Làm thế nào để ngăn chặn các Pixel Google 3 / 3 XL điện thoại thông minh Android từ chặn các cuộc gọi không có trong danh sách các số bị chặn

Pixel 3 hoặc Pixel 3 XL có thể chặn cuộc gọi không có trong danh sách chặn. Trong Menu ứng dụng Điện thoại của -> Settings -> số bị chặn, số lượng không bị chặn nhưng điện thoại không nhận được cuộc gọi. Các cuộc gọi được là khối vì Không làm phiền được bật. Kiểm tra Đỗ Không…

Đọc thêm

Làm thế nào để sửa chữa thiếu hoặc không làm việc New Folder và New menu ngữ cảnh mục trong Windows 10 Explorer và Desktop?

The problems Right clicking in Windows Explorer or Windows Desktop does not show theNewentry in the context menu. Creating a New item from the Home tab in the toolbar, in Windows Explorer does not work. Using the keyboard shortcut Ctrl+Shift+n, should have created a new folder, but on your PC it does not

Đọc thêm