ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ ಪಟ್ಟಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತು Cpanel ರಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ನಿರ್ದೇಶಿಕೆಗಳು

Cpanel ರಲ್ಲಿ ಕಡತಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಶಗಳು ಪಟ್ಟಿ ಅಶಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಸೂಚಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಐಕಾನ್ ಹೋಗಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸೂಚಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಮ್ಮೆ: Click the directory that you would like to configure You will then be presented with the options, choose the No Index option and click save Your files and directories will now not show

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು