სანიშნეს SkyFonts ფონტები რომ Inkscape

გამოიყენეთ შემდეგი საფეხური ფონტი Commons სერვერზე დარწმუნდით Commons სერვერზე დახურულია Navigate to ინსტალაცია გზას Commons სერვერზე (როგორც წესი, C:\Program Files Inkscape) გადასვლა etc fonts conf.d კატალოგი Open 51-local.conf in notepad ++ (notepad ან სხვა ტექსტური რედაქტორი კარგად არის, if you don’t have notepad++) Add the following line under the <include ignore_missing=yes”>local.conf</include> line: <dir>C:\Users\{user}\AppData\Roaming\Monotype\skyfonts-google</dir> Make sure to

ვრცლად