តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបាច់ប្តូរឈ្មោះជាផ្នែកមួយនៃឈ្មោះឯកសារនៅក្នុង Windows PowerShell ការប្រើ regex?

នៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះ, យើង​មាន 6 ឯកសារដូចខាងក្រោមជាមួយនឹងកាលបរិច្ឆេទនិងឈ្មោះឯកសារដូចខាងក្រោម: របៀប LastWriteTime ឈ្មោះប្រវែង —- ————- —— —- -មួយ—- 10/06/2018 12:40 0 1 = 9.8.16 សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ធនាគារ -a 298.67.pdf—- 10/06/2018 12:40 0 2 = 9.9.16 សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ធនាគារ -a 134.74.pdf—- 10/06/2018 12:41 0 3 = 9.10.16 សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ធនាគារ -a 123.43.pdf—- 10/06/2018 12:41…

អាន​បន្ថែម

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបង្កើតថតមួយថត / ដែលមានឈ្មោះថត / ថតជាកាលបរិច្ឆេទរបស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows PowerShell នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅរបស់?

ni -it d (get-date).toString(‘dd.M.yy’) នៅខាងលើនៅក្នុងវាជាទម្រង់ពេញលេញគឺ… new-item -itemtype directory (get-date).toString(‘dd.M.yy’)…

អាន​បន្ថែម

How to get help and find aliases of commands in Windows Powershell?

A command in Powershell can have one or many alias. An alias is the command but in a shorter and mostly abbreviated form. Some aliases are made to match bash commands.   Get-ChildItem This command lists the content of the current working directory. Alias: ls, dir Get-Alias To find the alias of a command

អាន​បន្ថែម