ប្រព័ន្ធ​បោះពុម្ព​ស្លាក​អាសយដ្ឋាន​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​សម្រាប់​អ្នក​លក់ eBay

If you are selling a few items per day on Ebay it might not be worth forking out on a dedicated selling manager that prints the address labels for you. Neither do you want to manually print the address label for each item sold as this can be time consuming and boring. This free system

អាន​បន្ថែម

តើ​ធ្វើ​ដូចម្តេច​ដើម្បី​បន្ថែម​ឬ​ផ្លាស់​ប្តូ​រ​ព័​ត៌​មាន​ក្រុម​ហ៊ុន​ដូច​ជា​ក្រុម​ហ៊ុន​ចុះ​បញ្ជី​ចំនួន​នៅ​លើ eBay?

ការ​បន្ថែម​ឬ​ផ្លាស់​ប្តូ​រ​ព័​ត៌​មាន​ក្រុម​ហ៊ុន​នេះ​អាច​ជា​ការ​លំបាក​ក្នុង​ការ​ស្វែង​រក​នៅ​លើ eBay. ប្រើ​ជំហាន​ដូច​ខាង​ក្រោម​ដើម្បី​បន្ថែម​ឬ​ផ្លាស់​ប្តូ​រ​ព​ត៌​មាន​អ្នក​លក់​អាជីវកម្ម. ចូល​ទៅ​ខ្ញុំ eBay (ចូល​បើ​ចាំបាច់) Hover the mouse cursor over the Account tab and click business information From the menu on the left choose Site Preferences From Site Preferences

អាន​បន្ថែម