Πώς να προσθέσετε μια στατική διεύθυνση IP σε μια διανομή Linux, όπως το Debian τρέχει σαν VPS σε VirtualBox

Ensure the VM is powered off Configure the Network Settings -> Network Ensure Adapter 1 is attached to NAT and Adapter 2 is attached to Host-only Adapter Ensure your host’s IP is set similar to the following Get the names of your network interfaces, make a note of them ip addr

Διαβάστε περισσότερα

How to install Oracle VM VirtualBox Guest Additions on Debian Linux?

The VirtualBox Guest Additions consist of device drivers and system applications that optimize the operating system for better performance and usability. The most useful features of Guest Additions are the installation of drivers for the graphics and seamless mouse capture/release.   Insert the Guest Additions CD Image Insert -> Insert Guest Additions CD image…  …

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να δικτυωθούν μια εικονική μηχανή VirtualBox με ένα δοχείο λιμενεργάτης?

In order to join the docker container to the same network as the VirtualBox virtual machine, the virtual machine of the docker container needs to be created on the same network. The VirtualBox Host-Only Network runs on the 192.168.56.1/24 network. When creating the default Docker virtual machine ensure that the VirtualBox Host Only CIDR is 192.168.56.1/24

Διαβάστε περισσότερα