Πώς να δικτυωθούν μια εικονική μηχανή VirtualBox με ένα δοχείο λιμενεργάτης?

In order to join the docker container to the same network as the VirtualBox virtual machine, the virtual machine of the docker container needs to be created on the same network. The VirtualBox Host-Only Network runs on the 192.168.56.1/24 network. When creating the default Docker virtual machine ensure that the VirtualBox Host Only CIDR is 192.168.56.1/24

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να συνδεθώ με SSH στο προεπιλεγμένο VirutalBox Λιμενεργάτη VM?

You can use the powershell or command prompt to SSH into the docker default VirtualBox machince. To SSH into the default VirtualBox Docker VM, use the following command: docker-machine ssh default You can switch to the root user using the following command: sudo -i If you wish to set a root password after

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να εγκαταστήσετε το VirtualBox Guest Προσθήκες στο Fedora 26

Installing Virtualbox Guest Additions enables seamless mouse integrations and allows to set higher desktop resolutions. Other features include shared folders, accelerated 3D graphics and 2D video, seamless windows, exchange data bit between guest and host, time sync., shared clipboards and automated logins. Follow the steps to install VirtualBox Guest Additions on Fedora 26: Activate the

Διαβάστε περισσότερα