چگونه به نصب آندروید Studio در ویندوز 10 که در 3 مرحله آسان?

باز کردن یک فرمان اداری – راست کلیک بر روی دکمه شروع ویندوز و را انتخاب کنید “Command Prompt را(مدیر)” کپی و دستور زیر را خمیر را به فرمان اداریpowershell -NoProfile -ExecutionPolicy بای -فرمان “IEX ((System.Net.WebClient جدید شی).DownloadString(از 'https://chocolatey.org/install.ps1،))” && تنظیم “PATH =٪ PATH٪;%ALLUSERSPROFILE٪ است chocolatey بن” پس از کامل دستور بالا, کپی و دستور زیر نصب کنید خمیر را به فرمان اداری. …

ادامه مطلب