Jak zainstalować Androida Studio w systemie Windows 10 w 3 proste kroki?

Otwórz wiersz poleceń administracyjnych – Kliknij prawym przyciskiem myszy okna przycisk Start i wybierz “Wiersz polecenia(Admin)” Kopiuj i wklej następujące polecenie w wierszu polecenia administracyjnego @powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -polecenie “iex ((System.Net.WebClient New-Object).DownloadString(„https://chocolatey.org/install.ps1’))” && ZESTAW “PATH =% PATH%;%ALLUSERSPROFILE% czekoladowa bin” Po wykonaniu powyższych poleceń zakończy, skopiuj i wklej następujący zainstalować polecenie w wierszu polecenia administracyjnego. …

Czytaj więcej