Hur man installerar Android Studio i Windows 10 i 3 enkla steg?

Öppna en administrativ kommandotolk – Högerklicka på Start i Windows och välj “kommando~~POS=TRUNC(Administration)” Kopiera och klistra in följande kommando i administrativ kommandotolken @powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -command “IEX ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString(’https://chocolatey.org/install.ps1’))” && UPPSÄTTNING “PATH =% PATH%;%ALLUSERSPROFILE% Chocolaty bin” Efter kommandot ovan är klar, kopiera och klistra in följande installera kommando i administrativ kommandotolken. …

Läs mer