วิธีการติดตั้ง Android สตูดิโอใน Windows 10 ใน 3 ขั้นตอนง่ายๆ?

เปิดพร้อมรับคำสั่งในการบริหาร – คลิกขวาที่หน้าต่างปุ่ม Start และเลือก “พร้อมรับคำสั่ง(ผู้ดูแลระบบ)” คัดลอกและวางคำสั่งต่อไปนี้ลงพร้อมรับคำสั่งในการบริหาร @powershell -NoProfile -ExecutionPolicy บายพาสคำสั่ง “Iex ((System.Net.WebClient ใหม่วัตถุ).DownloadString(‘https://chocolatey.org/install.ps1’))” && ตลาดหลักทรัพย์ “PATH =% PATH%;%ALLUSERSPROFILE% chocolatey bin” หลังจากเสร็จสิ้นคำสั่งดังกล่าว, คัดลอกและวางคำสั่งต่อไปติดตั้งลงในคำสั่งของผู้ดูแลระบบ. …

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม