Làm thế nào để cài đặt Android Studio trong Windows 10 trong 3 bước đơn giản?

Mở một dấu nhắc lệnh hành chính – Nhấp chuột phải vào cửa sổ nút khởi động và chọn “Dấu nhắc lệnh(quản trị viên)” Sao chép và dán lệnh sau vào cửa sổ lệnh hành chính @powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command “IEX ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString(‘https://chocolatey.org/install.ps1’))” && BỘ “PATH =% PATH%;%ALLUSERSPROFILE% chocolatey bin” Sau khi lệnh hoàn thành trên, sao chép và dán lệnh sau cài đặt vào cửa sổ lệnh hành chính. …

Đọc thêm