Liệt kê vô hiệu hóa tập tin và Thư mục trên Web trong cPanel

Để vô hiệu hóa danh sách các tập tin và thư mục trong Bảng điều khiển bạn cần phải đi đến các biểu tượng chỉ số quản lý. Một lần trong Chỉ số quản lý: Click the directory that you would like to configure You will then be presented with the options, choose the No Index option and click save Your files and directories will now not show

Đọc thêm