Làm thế nào để đổi tên hàng loạt là một phần của tên tập tin trong Windows PowerShell bằng Regex?

Trong ví dụ này, chúng ta có 6 file dưới đây với ngày tháng và tên tập tin dưới đây: Chế độ LastWriteTime Tên Chiều dài —- ————- —— —- -một—- 10/06/2018 12:40 0 1 = 9.8.16 Ngân hàng -a Tuyên Bố 298.67.pdf—- 10/06/2018 12:40 0 2 = 9.9.16 Ngân hàng -a Tuyên Bố 134.74.pdf—- 10/06/2018 12:41 0 3 = 9.10.16 Ngân hàng -a Tuyên Bố 123.43.pdf—- 10/06/2018 12:41…

Đọc thêm

Làm thế nào để có được sự giúp đỡ và tìm bí danh của lệnh trong Windows Powershell?

A command in Powershell can have one or many alias. An alias is the command but in a shorter and mostly abbreviated form. Some aliases are made to match bash commands.   Get-ChildItem This command lists the content of the current working directory. tên giả: ls, dir Get-Alias To find the alias of a command

Đọc thêm