Làm thế nào để tạo ra một tập tin mới trong Powershell?

từ khóa mới mục tạo ra một tập tin mới trong hệ thống tập tin. Các loại item mục mới tạo ra phụ thuộc vào nơi mà mục đang được tạo. Ví dụ, item mới cũng có thể tạo các khóa registry và các mục nếu được sử dụng trong đăng ký. Gõ lệnh sau để tạo một file mới trong đường dẫn hiện tại: ni…

Đọc thêm