Làm thế nào để thiết lập Docker Quickstart Terminal trong Cmder?

Các chương trình sau làm thế nào để thiết lập Docker Quickstart Terminal trong Cmder. Nhập Keyboard nhiệm vụ cài đặt màn hình phím tắt Win + Alt + Menu T Via + nút -> nhiệm vụ thiết lập…. Mở rộng Startup và chọn Task Thêm một Predefined nhiệm vụ Phím tắt mới Alt + Sự thay đổi + + qua menu + Đặt tên cho nút…

Đọc thêm

Làm thế nào để mạng một máy ảo VirtualBox với một container Docker?

In order to join the docker container to the same network as the VirtualBox virtual machine, the virtual machine of the docker container needs to be created on the same network. The VirtualBox Host-Only Network runs on the 192.168.56.1/24 network. When creating the default Docker virtual machine ensure that the VirtualBox Host Only CIDR is 192.168.56.1/24

Đọc thêm