Làm thế nào để cài đặt và thiết lập máy chủ SSH trên Fedora 26

Theo mặc định, máy chủ SSH nên đã được cài đặt và có sẵn trên Fedora 26. Đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra nếu máy chủ SSH được cài đặt. Nếu nó được cài đặt, chúng tôi sẽ kích hoạt nó khác chúng tôi sẽ cài đặt sau đó kích hoạt nó. Use root user su Check if the SSH server is installed service sshd status If you

Đọc thêm

Làm thế nào để liệt kê, thêm và loại bỏ các biến môi trường trong Fedora Linux

Environment variables are set for use by programs. System defined variables are set by the system. An example is pwd which holds the current working directory. User defined variables are defined by the user either temporarily(for current shell only) or permanently. Local environment variables are set for the current session only. User environment variables are

Đọc thêm