Làm thế nào để chỉnh sửa một hàm trong một bảng trong một tài liệu Writer OpenOffice?

OpenOffice Writer có một trick gọn gàng của việc sử dụng công thức trong một bảng thông thường. Gõ = trong bất kỳ tế bào trong một bảng sẽ làm xuất hiện thanh công cụ Formula và bạn có thể gõ một công thức một công thức theo một cách tương tự như bạn sẽ làm gì trong ứng dụng bảng tính. Một khi bạn có công thức trong tế bào, bạn…

Đọc thêm

Làm thế nào để sửa chữa Microsoft Power Xem trong Excel 2016 khi nó không hoạt động?

When clicking the Power View button you get an image that indicates that Power View is not working. To fix the problem download Microsoft Silverlight from the following link:   Install Microsoft Silverlight and then click the Microsoft Power View button in Excel again. This time you should see the Power View UI in Excel

Đọc thêm

Làm thế nào để nhúng phông chữ trong Microsoft Office PowerPoint 2016

In order to edit a Powerpoint file on multiple computers, the font file should be embedded in the Powerpoint file, so that you don’t have to download each font file on every computer when editing. Thực hiện theo các hướng dẫn sau để nhúng các phông chữ trong Powerpoint 2016. Choose File Click Save as and choose the location that you would

Đọc thêm