Làm thế nào để thay đổi menu ngữ cảnh SELECT và EDIT TOP max hàng hạn chế trong SQL Management Studio

Theo mặc định khi sử dụng đúng cách nhấp vào một bảng và chọn hoặc chỉnh sửa hàng, SQL Management Studio sẽ chỉ chọn TOP 1000 hàng hoặc chỉnh sửa các TOP 200 hàng của bảng bất kỳ. Để tăng giới hạn menu ngữ cảnh SELECT hoặc EDIT: Click tools from the dropdown menu Choose options Expand the server object explorer Choose

Đọc thêm