એક કૌભાંડ carbon7.cc બનાવવા નાણાં ઝડપી ઓનલાઇન વેબસાઇટ છે?

The Carbon7 website allows an easy investment to give high returns in a short time period. Most websites like this can be a scam claiming to offer high returns and then not giving the investor their initial investment let alone any profits. Carbon7 is an investment platform that invests on your behalf into various carbon

વધુ વાંચો

આ HYIP વેબસાઇટ bitminerals.com એક કૌભાંડ છે?

Bitminerals.com વેબસાઇટ Bitminerals મર્યાદિત કહેવાય યુકેમાં રજીસ્ટર એક કંપની દ્વારા માલિકી છે. It claims on the website to be licensed by Financial Conduct Authority (FCA). વેબસાઈટ સાથે જોડાવા માટે મુખ્ય કારણ તે બનાવવા માટે દાવો કરે છે કે પૈસા જમા અને ઊંચા વળતર મળી છે. ઉદાહરણ તરીકે 116% પછી 3 દિવસ. To test the

વધુ વાંચો