Làm thế nào để chỉnh sửa một hàm trong một bảng trong một tài liệu Writer OpenOffice?

OpenOffice Writer has a neat trick of using formulas in an ordinary table.

Gõ = trong bất kỳ tế bào trong một bảng sẽ làm xuất hiện thanh công cụ Formula và bạn có thể gõ một công thức một công thức theo một cách tương tự như bạn sẽ làm gì trong ứng dụng bảng tính.

Một khi bạn có công thức trong tế bào, you may want to edit the formula.

To edit a formula click in the cell with the formula you would like to edit and press F2, this will bring up the Formula toolbar when you can edit the formula.

How to edit a function in a table in a OpenOffice Writer document

Gửi phản hồi