Làm thế nào để sửa chữa thiếu hoặc không làm việc New Folder và New menu ngữ cảnh mục trong Windows 10 Explorer và Desktop?

The problems

 1. Right clicking in Cửa sổ Explorer or Cửa sổ Desktop does not show the “Mới” mục trong menu ngữ cảnh.
 2. Tạo mục mới từ tab Home trên thanh công cụ, trong Windows Explorer không làm việc.
 3. Using the keyboard shortcut Ctrl+Sự thay đổi+n, nên đã tạo ra một thư mục mới, but on your PC it does not do anything.

The Solution

To fix all the above problems requires adding an entry into the registry.

 1. Open the registry

  Win chính + R

  regedit -> OK

 2. Now the registry should be open. Ensure the address bar is showing.

  View -> Address Bar

 3. Paste the following registry location into the address bar and hit enter.

  Computer\HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers\

 4. Right click the ContextMenuHandlers key.

  New -> Key

  Đặt tên cho khóa mới sau đây…

  New

 5. Make sure the New key is selected by click on it.

  In the right pane double click the Default entry and enter the following in the value data field:

  {D969A300-E7FF-11d0-A93B-00A0C90F2719}

  New Folder Windows 10 Regedit Key Entry

Gửi phản hồi