តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធ្វើឱ្យទាន់សម័យ TWRP ទៅកំណែចុងក្រោយបំផុត?

  1. Download the latest version of TWRP for your device នៅ​ទីនេះ

  2. Ensure your phone is booted into ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ Android ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ

    Copy the downloaded file to the root of the data partition

  3. Boot in TWRP (នៅលើថាមពល + កម្រិតសំឡេងឡើង)

  4. Select Install

  5. Press the Install Image button on the bottom right

  6. Find and touch the TWRP .img file

  7. Choose Recovery

  8. Swipe to confirm ភ្ល

  9. Go back to the main screen of TWRP

    Reboot -> Recovery

ទុក​ឱ្យ​ឆ្លើយ​តប​មួយ