ដំឡើង Windows IoT លើ​ការ​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ Windows Raspberry Pi នេះ 8.1 / 7 (ជម្រើស applydrive / មិន​ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​នៅ​ក្នុង​បរិបទ​នេះ​។)

If you are setting up ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ Windows IoT on the Raspberry Pi, you will only be able to install using the Microsoft instructions using a ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ Windows 10 ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ.

ប្រសិន​បើ​អ្នក​កំពុង​ប្រើ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ Windows 7, 8 ឬ 8.1 បន្ទាប់​មក​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន “ជម្រើស applydrive / មិន​ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​នៅ​ក្នុង​បរិបទ​នេះ​។” កំហុស. This is because the dism.exe version on Windows 7, 8 និង 8.1 មាន​ភាព​ខុស​គ្នា​ទៅ​នឹង dism.exe នេះ​នៅ​លើ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ Windows 10.

មាន​វិធី​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​ដំឡើង Windows លើ Windows គឺ IoT 7, 8 ឬ 8.1. Just follow the following instructions.

 1. Download the Raspberry Pi2 Windows IoT latest build from Microsoft Connect
  Windows IoT Build for Raspberry Pi 2 from Microsoft Connect
 2. ទាញ​យក​ឯកសារ​ដែល​បាន​បង្ហាប់​ទៅ​ក្នុង​គ:/ទូក
 3. ទាញ​យក imgmount and place the exe file to c:/ទូក
 4. Open a administrator command prompt and go to c:/iot and type imgmount ភ្ល.ffu. This will convert the ffu to a VHD image and mount it in Disk Management
 5. Go to disk management and detach the VHD
  Disk Management Detach VHD
 6. Next is to restore the VHD file to the SD Card using winimage
 7. ទាញ​យក winimage and install. Open the winimage administrator
 8. Click Disk from the menu and choose Restore Virtual Hard Disk image on physical drive
 9. Select your SD Card from the list and navigate to the VHD file which should be the following path “គ:\Users\{user}\AppData\Local\Temp” .

Restoring the image onto the SD Card can take a while. After it is complete insert the SD Card into the Raspberry Pi 2 and all should be working.

ទុក​ឱ្យ​ឆ្លើយ​តប​មួយ