Làm thế nào để In màn hình, Loại # và sử dụng phím Delete bằng cách sử dụng một bàn phím Apple Mac trên hệ điều hành Windows?

With less keys on the Apple Mac Keyboard, it is required to use combination of keys to achieve a certain task like print screen, getting the # character or using the delete key.

It can be difficult to remember the combinations of the keys to press on the Bàn phím của Apple so below is a reference table.

Character Apple Mac Keyboard
DEL FN + Backspace
# Right Alt + 3
In màn hình FN + Sự thay đổi + F11

Gửi phản hồi