એસક્યુએલ આયાત અને નિકાસ વિઝાર્ડ અજ્ઞાત સ્તંભ પ્રકાર રૂપાંતર(એ)

CSV ફાઈલ જેવી ફ્લેટ ફાઇલ આયાત જ્યારે તમે ક્ષતિ સંદેશ અજ્ઞાત સ્તંભ પ્રકાર રૂપાંતર મળી શકે(એ) in the SQL સર્વર import and export wizard.

CSV ફાઈલ કૉલમ શબ્દમાળા માટે મૂળભૂત કારણ એ છે કે. You will need to define the datatypes of each column in the CSV file and then run the import. It is important that the datatypes of the source and destination match. In some cases the SQL import export wizard will be able to convert the datatypes but in many cases it will not be able to.

The following shows કેવી રીતે define the datatypes:

1. Open SQL import and export wizard and choose the flat file source from data source drop down list
SQL Import and Export Wizard Flat File Data Source

2. After you have chosen the data source as flat file, choose the advanced option from the left menu.
SQL Import and Export Wizard Flat File Data Source Advanced

In this example the destination is a database table called employee. The following is the datatypes for the employee table.

Database Table Datatypes
In order to make the datatypes match change it from SQL Import and SQL Wizard Advanced properties menu DataType.

For this example the EmployeeID needs to be changed to an Integer and the modifieddate to Date.

You can also choose the Suggest Typesbutton and press OK for the software to detect the datatypes. The Suggest Typescan be inaccurate at times so please check the datatypes after using this option.

SQL Import and Export Wizard Flat File Data Source Advanced Integer

3. After setting the datatypes choose next. Choose the destination. In this example it is a SQL Server table.

SQL Import and Export Wizard Flat File Data Source Destination

4. Choose next and select the destination table.
SQL Import and Export Wizard Flat File Data Source Destination Table

5. Choose next and you should see all green ticks in the left column. If you see a yellow icon or red icon then you will have to go back and rectify the errors.

6. Click finish and if everything is configured correctly then you should see the success screen.
SQL Import and Export Wizard Flat File Data Source Columns Success

If you have problems:

  • Make sure the destination and source datatypes match or is compatible
  • Make sure data is not truncated ie the string datatypes in the source should be equal or less than the destination
  • You may need to use text qualifiers (usually quotation marks) in your source so that there is no conlflict between your delimiter and data characters. દા.ત.. ‘text1, text2this would be taken as a single column, where as without the quotes it would be two columns where the delimiter is a comma.

એક જવાબ છોડો