முனைப்பு கே விமர்சனம் – அடுத்த பெரிய டிஜிட்டல் நாணய?

முனைப்பு கே என்ன?   முனைப்பு கே உலகின் சிறந்த கட்டண முறையை உருவாக்கிக் கொள்வதை குறிக்கோளாக ஒரு திட்டம் ஆகும். இந்த Cryptocurrency திட்டங்களுக்கு இடையே வேறுபாடு முனைப்பு கே ஆரம்ப மேற்கொள்ள இலக்கு மூலோபாயம் இருக்கிறது. அது ஒரே மாதிரி அழைக்க தொடங்கி அது பிரச்சாரம் தொடங்கியது, and has started giving away huge amounts of

மேலும் படிக்க