តើ​ធ្វើ​ដូចម្តេច​ដើម្បី​បន្ថែម​ឬ​ផ្លាស់​ប្តូ​រ​ព័​ត៌​មាន​ក្រុម​ហ៊ុន​ដូច​ជា​ក្រុម​ហ៊ុន​ចុះ​បញ្ជី​ចំនួន​នៅ​លើ eBay?

ការ​បន្ថែម​ឬ​ផ្លាស់​ប្តូ​រ​ព័​ត៌​មាន​ក្រុម​ហ៊ុន​នេះ​អាច​ជា​ការ​លំបាក​ក្នុង​ការ​ស្វែង​រក​នៅ​លើ eBay. ប្រើ​ជំហាន​ដូច​ខាង​ក្រោម​ដើម្បី​បន្ថែម​ឬ​ផ្លាស់​ប្តូ​រ​ព​ត៌​មាន​អ្នក​លក់​អាជីវកម្ម. ចូល​ទៅ​ខ្ញុំ eBay (ចូល​បើ​ចាំបាច់) Hover the mouse cursor over the Account tab and click business information From the menu on the left choose Site Preferences From Site Preferences

អាន​បន្ថែម