چگونه برای باز کردن مدیر فایل اوبونتو را به عنوان مدیر(ریشه)?

Ubuntu’s file manager is called Nautilus. The following command will open Nautilus as root from the terminal. Nautilus will open starting in the User’s home directory sudo nautilus To open Nautilus as root with the terminal’s present working directory, append a dot to the above command. sudo nautilus

ادامه مطلب

چگونه به راه اندازی iptables به بازگرداندن به طور خودکار در راه اندازی مجدد در لینوکس?

پس از راه اندازی از iptables قوانین آنها را بررسی کنید! iptables -S At this stage your iptables rules should be showing.   از iptables بعدی باید به عنوان یک سرویس نصب شود و پس از آن خدمات از iptables نیاز به راه اندازی مجدد آغاز شود. Then rules need to be saved so that they persist on reboot Change to

ادامه مطلب

چگونه شروع کنیم, متوقف کردن, راه اندازی مجدد خدمات و لیست در لینوکس دبیان?

شما نیاز به ریشه می شود برای اجرای دستورات زیر با موفقیت. سو شروع یک سرویس {نام سرویس} شروع سرویس به عنوان مثال sshd را شروع توقف یک سرویس خدمات {نام سرویس} توقف خدمات به عنوان مثال sshd در متوقف کردن یک سرویس خدمات راه اندازی مجدد {نام سرویس} راه اندازی مجدد به عنوان مثال خدمات sshd را متوقف فهرست تمام خدمات خدمات –وضعیت تمام خروجی…

ادامه مطلب