Làm thế nào để chạy Windows Experience Index (Thông tin hoạt động và công cụ) trên Windows 8.1?

Windows Experience Index mà sau này được đổi tên thành Công cụ Thông tin và Hiệu suất đã được đưa ra từ Windows 8.1 bảng điều khiển. Tuy nhiên vẫn có một cách để chạy các chương trình như vậy mà điểm số vẫn hiển thị. Windows Experience Index là một chương trình trong đó cho thấy điểm hiệu suất cho bộ vi xử lý máy tính của bạn,…

Đọc thêm