Πώς να δημιουργήσετε ένα φάκελο / κατάλογο με το όνομα του φακέλου / καταλόγου ως τη σημερινή ημερομηνία στο Windows PowerShell?

ni -it d (get-date).toString(‘dd.M.yy’) Η παραπάνω είναι η πλήρης μορφή είναι… new-item -itemtype directory (get-date).toString(‘dd.M.yy’)…

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να λάβετε βοήθεια και να βρείτε τα ψευδώνυμα των εντολών στο Windows PowerShell?

A command in Powershell can have one or many alias. An alias is the command but in a shorter and mostly abbreviated form. Some aliases are made to match bash commands.   Get-ChildItem This command lists the content of the current working directory. Ψευδώνυμο: ls, dir Get-Alias To find the alias of a command

Διαβάστε περισσότερα