តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបង្កើតថតមួយថត / ដែលមានឈ្មោះថត / ថតជាកាលបរិច្ឆេទរបស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows PowerShell នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅរបស់?

ni -it d (get-date).toString(‘dd.M.yy’) នៅខាងលើនៅក្នុងវាជាទម្រង់ពេញលេញគឺ… new-item -itemtype directory (get-date).toString(‘dd.M.yy’)…

អាន​បន្ថែម

How to get help and find aliases of commands in Windows Powershell?

A command in Powershell can have one or many alias. An alias is the command but in a shorter and mostly abbreviated form. Some aliases are made to match bash commands.   Get-ChildItem This command lists the content of the current working directory. Alias: ls, dir Get-Alias To find the alias of a command

អាន​បន្ថែម