ವಿಂಡೋಸ್ ಪವರ್ ಇಂದಿನ ದಿನಾಂಕ ಫೋಲ್ಡರ್ / ನಿರ್ದೇಶಿಕೆಯ ಹೆಸರಿನ ಫೋಲ್ಡರ್ / ಕೋಶವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಹೇಗೆ?

ni -it d (get-date).toString(‘dd.M.yy’) ಇದು ಮೇಲಿನ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ ಇಲ್ಲಿದೆ… new-item -itemtype directory (get-date).toString(‘dd.M.yy’)…

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು

How to get help and find aliases of commands in Windows Powershell?

A command in Powershell can have one or many alias. An alias is the command but in a shorter and mostly abbreviated form. Some aliases are made to match bash commands.   Get-ChildItem This command lists the content of the current working directory. Alias: ಕರಗಳು, dir Get-Alias To find the alias of a command

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು