How to open Ubuntu’s file manager as admin(root)?

Ubuntu’s file manager is called Nautilus. The following command will open Nautilus as root from the terminal. Nautilus will open starting in the User’s home directory sudo nautilus To open Nautilus as root with the terminal’s present working directory, append a dot to the above command. sudo nautilus

थप पढ्नुहोस्

कसरी VirtualBox मा उबुन्टु लिनक्स हार्ड डिस्क ड्राइभ मूल विभाजन विस्तार गर्न?

तपाईं VirtualBox मा उबुन्टु लिनक्स मा अन्तरिक्ष को बाहिर चलिरहेको छन् भने तपाईं विभाजन पुन आकार त्यसपछि हार्ड डिस्क आकार वृद्धि र गर्न आवश्यक हुनेछ. कसरी यसो गर्न निम्न देखाउने. म 8Gb एक हार्ड डिस्क आकार छ, जो एक उबुन्टु वीएम छ. म आकार वृद्धि गर्न चाहनुहुन्छ…

थप पढ्नुहोस्