விண்டோஸ் மீது அதற்கடுத்ததாக செயல்படுத்த எப்படி 8 மற்றும் விண்டோஸ் 8.1?

When you press the power button on Windows 8 மற்றும் விண்டோஸ் 8.1, you will see the options Sleep, Shut Down and Restart but the hibernate option is missing. This is because the option is disabled by default. I find hibernate a useful feature on a laptop as it shuts down the laptop whilst saving the

மேலும் படிக்க