Vô hiệu hóa sức mạnh của HTC để cho thông báo trên HTC

HTC Một điện để cho thông báo có thể gây phiền nhiễu pesistantly nếu bạn không tham gia bất kỳ dự án.

Để vô hiệu hóa các thông báo:
1. Vào cài đặt sau đó Apps
2. Bỏ chọn hộp kiểm thông báo chương trình
Screenshot_2014-07-26-00-10-00

3. Nếu bạn không sử dụng các ứng dụng thì bạn có thể vô hiệu hóa các ứng dụng bằng cách chọn vô hiệu hóa

Download:

Gửi phản hồi