VirtualBox PIIX3 vs chipset ICH9

sự khác biệt giữa các tùy chọn chipset Hệ thống PIIX3 và ICH9 trong VirtualBox là gì?

Trước VirtualBox 4.0, PIIX3 là lựa chọn có sẵn chỉ ở đây. Đối với hệ thống điều hành khách hiện đại như Mac OS X, rằng chipset cũ được hỗ trợ không còn tốt. Kết quả là, VirtualBox 4.0 giới thiệu một thi đua của chipset ICH9 hiện đại hơn, hỗ trợ PCI Express, ba xe buýt PCI, cầu PCI-to-PCI và tin nhắn hiệu ngắt (MSI). Điều này cho phép hệ điều hành hiện đại để giải quyết các thiết bị PCI hơn và không còn đòi hỏi IRQ chia sẻ.

Sử dụng chipset ICH9 nó cũng có thể cấu hình lên đến 36 card mạng (lên đến 8 adapter mạng với PIIX3). Lưu ý rằng sự hỗ trợ ICH9 là thực nghiệm và không đề nghị cho các hệ thống điều hành khách mà không cần nó.

VirtualBox PIIX3 và ICH9 optiions chipset

Gửi phản hồi