வைஃபை இணைப்பு முறை மூன்று மற்றும் O2 PAYG தரவு நெட்வொர்க் லிஃப்ட் கட்டுப்பாடுகள் இலவச ஆப்

Many companies restrict tethering on pay as you go plans.

However, if you use ஆண் போன்ற you can still use tethering on restricted tethering plans just by downloading a free app. There are many apps, but many server ads, have data limits or are a paid app. There is also no need to root your ஆண் போன்ற phone.

Here are the steps to get you tethering:

  1. Download Tetherify from the Google Play Store.
  2. Set a wifi password in the Tetherify app
    Wifi Tethering Three and O2 PAYG Data Network
  3. Turn on wifi tethering in the Tetherify app
  4. On the device you want to connect to the wifi, find the correct wifi network in your wifi settings and enter the wifi password.

ஒரு பதில் விடவும்