როგორ შევქმნათ ფოლდერი / დირექტორია საქაღალდეში / მომსახურება სახელს დღევანდელი თარიღი Windows PowerShell?

ni -it d (get-date).toString(‘dd.M.yy’) აღნიშნული მას სრული სახით არის… new-item -itemtype directory (get-date).toString(‘dd.M.yy’)…

ვრცლად

How to start, stop, restart and list services in Debian Linux?

You require to be root to execute the following commands successfully. su Start a service service {service name} start Example service sshd start Stop a service service {service name} stop Example service sshd stop Restart a service service {service name} restart Example service sshd stop List all services servicestatus-all Output

ვრცლად