• Case instantaneamente resolver os meus problemas。