כיצד להתקין סטודיו אנדרואיד ב- Windows 10 ב 3 צעדים פשוטים?

  1. פתח את שורת פקודה מנהלית
    Right click the חלונות start button and choose “שורת פקודה(Admin)”
  2. Copy and paste the following command into the administrative command prompt
    @powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command "iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))" && SET "PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin"
  3. לאחר משלים הפקודה הנ"ל, העתק והדבקת את הפקודה להתקין הבא לתוך הפקודה המנהלית. This will install אנדרואיד studio and all it’s dependencies and settings including the environment variables
    choco install androidstudio -y

After the installation completes אנדרואיד studio is ready to use. No other steps are required.

Check out the video below for a demo of the above steps in action.

השאר תגובה