วิธีการ SSH เข้าไปเริ่มต้น VirutalBox หาง VM?

คุณสามารถใช้ PowerShell หรือคำสั่งแจ้งให้ SSH เข้าไปใน นักเทียบท่า ค่าเริ่มต้น VirtualBox machince.

เพื่อ SSH เข้าไปเริ่มต้น VirtualBox หาง VM, ใช้คำสั่งดังต่อไปนี้:

นักเทียบท่าเครื่องเริ่มต้น SSH

 

คุณสามารถสลับไปใช้ root โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้:

sudo -i

 

หากคุณต้องการตั้งค่ารหัสผ่านรากหลังจากเปลี่ยนผู้ใช้ราก, ใช้คำสั่งดังต่อไปนี้:

passwd

ใส่ความเห็น