விண்டோஸ் பவர்ஷெல் உள்ள இன்றைய தேதி என கோப்புறையை / அடைவு பெயர் ஒரு கோப்புறை / அடைவு உருவாக்க எப்படி?

ni -it d (get-date).toString(‘dd.M.yy’) அது மேலே முழு வடிவம் ஆகும் தான்… new-item -itemtype directory (get-date).toString(‘dd.M.yy’)…

மேலும் படிக்க

How to get help and find aliases of commands in Windows Powershell?

A command in Powershell can have one or many alias. An alias is the command but in a shorter and mostly abbreviated form. Some aliases are made to match bash commands.   Get-ChildItem This command lists the content of the current working directory. Alias: கள், dir Get-Alias To find the alias of a command

மேலும் படிக்க