តើ​អ្វី​ជា​ភាព​វៃឆ្លាត​ពាណិជ្ជកម្ម (ឆមាស / BW)?

ភាព​វៃឆ្លាត​ពាណិជ្ជកម្ម​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់​ប្តូ​រ​ទិន្នន័យ​ដែល​ហាង​ជំនួញ​មួយ​នៅ​ក្នុង​ការ​វា​ជា​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ, ហើយ​ធ្វើ​ឱ្យ​វា​មាន​ប្រយោជន៍. Typical data that is tranformed is transactional data such as sales data. For a business each individual sales data is not very useful but aggregating this data (summerising ទិន្នន័យ) can yield some powerful results for business decision

អាន​បន្ថែម